tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

MEDIACJA

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów. Mediacja jest dobrowolna, poufna, neutralna. To strony dochodzą do porozumienia, które może być bardziej elastyczne uwzględniające specyficzne potrzeby stron, niedostępne w ramach tradycyjnego postępowania sądowego. Główne zalety mediacji to oszczędność czasu i kosztów, a nadto poufność i prywatność.

Mediacja może być przeprowadzona na każdym etapie postępowania w ramach postępowania sądowego jak i pozasądowego. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd. Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia

Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia mediacji pozasądowej oraz sądowej – w tym drugim przypadku po wcześniejszym skierowaniu sprawy do mediacji przez Sąd.

Adwokat Michał Respondek jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej a także Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.