tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

MEDIACJA

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów. Mediacja jest dobrowolna, poufna, neutralna. To strony dochodzą do porozumienia, które może być bardziej elastyczne uwzględniające specyficzne potrzeby stron, niedostępne w ramach tradycyjnego postępowania sądowego. Główne zalety mediacji to oszczędność czasu i kosztów, a nadto poufność i prywatność.

Mediacja może być przeprowadzona na każdym etapie postępowania w ramach postępowania sądowego jak i pozasądowego. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd. Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia

W ramach swojej działalności oraz współpracy z Centrum Mediacyjnym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia mediacji pozasądowej oraz sądowej – w tym drugim przypadku po wcześniejszym skierowaniu sprawy do mediacji przez Sąd.