tel. +48 605 420 881
michalrespondek@gmail.com
ul. Skośna 18
42-500 Będzin

SPECJALIZACJA

I. Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się bieżącym doradztwem oraz prowadzeniem spraw z szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym spraw dotyczących:
a) windykacji należności (także od podmiotów stale przebywających poza granicami Polski),
b) zniesienia współwłasności,
c) prawa kontraktowego,
d) ustanowienia służebności,
e) prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zagadnienia testamentowe)
f) prawa lokalowego, spółdzielczego

II. Prawo karne

Adwokat Michał Respondek świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, jak i postępowania wykonawczego. Zakres specjalizacji obejmuje m.in.

a) obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
b) obronę oskarżonego przed sądami we wszystkich instancjach,
c) reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
d) reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego przed sądami we wszystkich instancjach,
e) reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
f) obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
g) reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym.

III. Prawo rodzinnego i opiekuńczego

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, mając przy tym na uwadze szczególną specyfikę spraw z tej dziedziny prawa. Do zakresu spraw należy m.in.:
a) rozwód,
b) separacja,
c) podział majątku,
d) podwyższenie i obniżenie alimentów,
e) uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
f) powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
g) ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
h) kontakty z małoletnim,
i)  ubezwłasnowolnienie.

IV. Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną nie tylko tym przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają biznes, lecz także podmiotów dłużej funkcjonującym na rynku. Dzięki dużemu doświadczeniu Kancelaria realizuje zlecenia polegające na obsłudze zgromadzenia wspólników, sporządzaniu protokołów z posiedzeń zarządu, dokonywaniu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do zakresu kompetencji Kancelarii należy również przygotowywanie projektów umów i statutów spółek, zaskarżanie uchwał zgromadzeń oraz zagadnienia dotyczące przekształceń korporacyjnych.

V. Mediacja

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów. Mediacja jest dobrowolna, poufna, neutralna. To strony dochodzą do porozumienia, które może być bardziej elastyczne uwzględniające specyficzne potrzeby stron, niedostępne w ramach tradycyjnego postępowania sądowego. Główne zalety mediacji to oszczędność czasu i kosztów, a nadto poufność i prywatność.

W ramach swojej działalności oraz współpracy z Centrum Mediacyjnym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia mediacji pozasądowej oraz sądowej – w tym drugim przypadku po wcześniejszym skierowaniu sprawy do mediacji przez Sąd.